A weboldalon cookie-kat használunk a felhasználói élmények javítása érdekében. Több infó: Adatvédelmi Nyilatkozat.

Jótállás

Jótállással kapcsolatos fogalmak

Fogyasztó: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) Nyolcadik Könyv első rész 8:1. §. (1) bekezdés 3. pontja alapján: a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A Ptk fenti rendelkezése, a 151/2003 (IX.22) Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó rendeletek értelmében az a természetes személy, aki a vásárlás folyamán az Eladóval (továbbiakban Vállalkozás) szerződéses jogviszonyba lép, más szóval aki ezen terméket természetes személyként megvásárolta (továbbiakban Fogyasztó).

Vállalkozó az az egyéni vagy társas vállalkozó, aki ezen terméket önnek eladta, más szóval eladó (továbbiakban Vállalkozás). Amennyiben ön a terméket nem mint természetes személy vásárolta meg, úgy ön nem minősül fogyasztónak, ezért a fogyasztók védelmére vonatkozó jogszabályok ebben az esetben önre nem vonatkoznak. Ebben az esetben a Ptk. termék és kellékszavatossággal kapcsolatos általános rendelkezései az irányadóak.

Tájékoztató a Fogyasztó jótállással kapcsolatos jogairól

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

a)10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év

b)100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nemhaladó eladási ár esetén két év

c)250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), valamint a rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

Ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést –a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárhatórendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztóérdekeit kímélve kell elvégezni.

A Vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési
eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Vállalkozás gondoskodik.

A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A Fogyasztó jótállási igényét annál a vállalkozásnál érvényesítheti, ahol a terméket megvásárolta a vásárlást igazoló dokumentumok (számla, kitöltött, lepecsételt jótállási jegy, amelyeken szerepel a termék megnevezése, a termék gyári száma, a vásárlás időpontja) valamelyikének bemutatásával. Amennyiben a vásárló közvetlenül az Anico Kft.-nél vásárolta a terméket, jótállási igényét az Anico Kft. 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 127. sz. alatti szervizében érvényesítheti.

A Vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

A jótállásra és szavatosságra vonatkozó jogszabályok: 151/2003 (IX.22) Korm. rendelet, 19/2014.(IV.29) NGM rendelet,2013 évi V. törvény (új PTK), 1997 évi CLV törvény (Fogyasztóvédelmi törvény), illetve ezek hatályos módosításai.

Akkumulátorokra a jótállás maximum egy év, ami azt jelenti, hogy egy éven belül az akku kapacitása nem csökken a névleges kapacitás 60%-a alá. 

Az LDG Electronics szigorú jótállási politikáját figyelembe véve, az LDG termék megrendelője tudomásul veszi, hogy a jótállási és nem jótállási javításokat is kizárólag az LDG saját szervize végzi. Európában LDG szerviz jelenleg nem üzemel, az Anico Kft. a gyártó által vállalt jótállást közvetíti. Gyártói jótállási idő 2 év. Ha szeretnél többet megtudni vásárlás előtt a kívánt készülék jótállásáról, érdeklődj Ügyfélszolgálatunkon!

Rádióamatőr készülék használata, jótállása:

Kérjük, vegyétek figyelembe: alapvetően az amatőr adó-vevők használata nem terjed ki az amatőr sávokon kívülre, ezért a garanciális kötelezettség csak a rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodások javítására vonatkozik. Nem rendeltetésszerű használatnak minősül rádióamatőr készülékek adójának rádióamatőr sávokon kívüli használata, rossz minőségű koax kábel vagy antenna által okozott, meghibásodás, elemi kár, villámcsapás vagy annak kísérő jelenségei (sztatikus kisülések), végerősítőknél a megengedettnél nagyobb meghajtóteljesítménnyel való használat, rossz minőségű földelések által okozott meghibásodások, készülékek rosszul szellőzött helyen való elhelyezéséből adódó túlmelegedésből származó meghibásodás stb. Rádióadó készülékek használata rádióengedélyhez kötött. Engedély nélküli használat jogszabályba ütközik. Az engedélyezéssel kapcsolatban kérjük, hogy keresd fel az adott ország hírközlési hatóságát! 

Rádióamatőr rendeltetésű készülékek műszaki specifikációit a gyártó csak a rádióamatőr sávokon belül garantálja és ezen jellemzők +/- 10% toleranciával értendőek. A specifikáció a rádióamatőr sávokon kívül romolhat, amiért reklamációt nem fogadunk el. A rádióamatőr sávokon kívüli használata a készülékek adójának (sávon kívüli sugárzás) külön engedély hiányában nem megengedett (a rádióamatőr engedély erre nem jogosít). Az ebből eredő minden felelősség a készülék használóját, üzemeltetőjét terheli. A rádióamatőr készülékek használatához érvényes rádióengedély szükséges. További információkat a rádióamatőr engedély beszerzéséről a MRASZ vagy NMHH honlapon találtok.

Yaesu rádióamatőr készülékek esetében a jótállás időtartama több év, így eltérhet a jogszabályban foglaltaktól, egyes készülékeknél a beszállító már 5 év jótállást garantál (az újabb szállítmányokra már ez az 5 éves jótállás lesz érvényes). A webáruházban a termékadatlapon, az adóvevő képén feltüntetett matricán szerepel az adott készülékre vonatkozó jótállás.

RM Italy termékek jótállása:

A készülékre a gyártói garancia két év, kivéve a végtranzisztorokat, amennyiben a következőkre visszavezethető okokból következett be a meghibásodás: villám közvetett vagy másodlagos hatása, túlmelegedés, rossz szellőzés, specifikációk túllépése, úgy mint: túlfeszültség, nagy meghajtó teljesítmény, rossz antenna SWR vagy antenna szakadás. A viták megelőzése végett meg kívánjuk jegyezni, hogy a végtranzisztorok más miatt nem szoktak tönkre menni. A megrendeléssel egyben elfogadod ezen garanciális feltételeket, ha mégsem, úgy javasoljuk, hogy ne rendeld meg a készüléket!

Caltta DMR termékek jótállása:

A készülékre a gyártói garancia három év.
 

Fontos információk:

Nem garanciális termékek szervizelését nem vállaljuk. A rádióamatőr készülékeket Soket Róberthez tudjátok elvinni a 15. kerületbe, telefonszáma: 06-20-934-06-30. Időpont egyeztetés szükséges!

Azon adóvevők szervizelését és frekvencia kiterjesztését, melyek nem tőlünk lettek megvásárolva nem vállaljuk.

Garanciális készülékeket csak gyári csomagolásban, dobozban veszünk át. 

Garanciális Yaesu készülékeket külföldre küldjük garanciális javításra, tekintettel arra, hogy az alkatrészellátás és az elszámolás meglehetősen nehézkes és bonyolult. Így egyszeri kiszállítással megoldjuk ezt a problémát.

Garanciális készülékek leadhatók cégünk budapesti és nyíregyházi telephelyén is. A szervizelés Nyíregyházán történik.

Jótállás kapcsolatos további információk az ÁSZF-ben találhatók.